INFORMACJE OGÓLNE

 1. Teksty dostarczone do Redakcji powinny być oryginalnym dziełem autora (autorów) i nie powinny być publikowane w innych wydawnictwach. Autor (autorzy) publikacji proszeni są o ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. W celu przeciwdziałania „ghostwriting” oraz  „guest authorship”, które  są przejawem nierzetelności naukowej, wymagane jest złożenie przez autora publikacji oświadczenia następującej treści: „Ja (imię nazwisko) oświadczam, że artykuł  (tytuł) jest oryginalnym dziełem autora (autorów) i nigdy nie był  publikowany w innych czasopismach” (załącznik nr 1 w języku polskim lub angielskim). Redakcja informuje także, że wszelkie wykryte przypadki naruszenia punktu będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja prosi także o  informację na temat źródeł finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 2. Językiem publikacji jest język polski; istnieje możliwość publikacji w języku obcym (wymagane jest w takim przypadku streszczenie w języku polskim).
 3. Na autorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na przedruk rycin, tabel itp. pochodzących z innych publikacji.
 4. Wszystkie prace są recenzowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( załącznik nr 2 ;www.nauka.gov.pl), z zachowaniem anonimowości autora i recenzenta (double-blind review process).
 5. Zgłoszone artykuły będą publikowane po uzyskaniu akceptacji Kolegium Redakcyjnego, które zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych, korekt językowych.
 6. Artykuły i materiały niezamawiane nie będą zwracane.

„Zeszyty Naukowe WSTiE” – wymagania redakcyjne

 1. „Zeszyty Naukowe WSTiE” ukazują się co pół roku.
 2. Artykuł wraz z „Formularzem zgłoszenia” ( załącznik nr 1 w języku polskim lub angielskim ) powinien być dostarczony pocztą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w postaci załącznika w edytorze tekstu Word. W treści poczty elektronicznej należy podać: tytuł artykułu, imiona i nazwiska autorów publikacji, stopnie i tytuły naukowe, miejsce pracy wraz z adresem, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej.
 3. Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać 1 arkusza wydawniczego, z wyjątkiem artykułów z obszernych prac naukowych, po uzgodnieniu z Wydawnictwem.
 4. Tekst należy przesłać w formacie C5 (pojedyncze odstępy interlinii, marginesy (lewy,  prawy, górny i dolny) - 2 cm, czcionka Times New Roman  o rozmiarze 11); każdy pierwszy wers akapitu zaznaczyć klawiszem tabulatora „Tab”.
 5. W lewym górnym rogu należy umieścić imię i nazwisko wraz z tytułem naukowym oraz afiliacją, tj. nazwą i adresem Instytucji, którą dany Autor reprezentuje. Poniżej, pośrodku umieścić tytuł, a pod spodem Streszczenie i Słowa kluczowe.
 6. Na początku artykułu powinno znajdować się streszczenie w języku polskim zatytułowane „Streszczenie” oraz w języku angielskim, zatytułowane „Abstract” o objętości 50 do 200 słów, rozmiar czcionki – 10. Pod streszczeniem należy zamieścić: Słowa kluczowe – do sześciu słów, a w języku angielskim pod Abstract: Keywords – do sześciu słów.
 7. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały, przykładowo: Wstęp, Badania własne, Wnioski; dopuszcza się inne tytuły w zależności od charakteru artykułu.
 8. W Komunikatach nie wymaga się streszczenia, abstraktu, słów kluczowych ani wyraźnego podziału na rozdziały.
 9. Tabele i rysunki należy zamieścić w tekście, nad tabelami oraz pod rysunkami powinien znaleźć się numer rysunku zapisany cyfrą arabską (tab. 1., rys. 1.) oraz opis (czcionka rozmiarze 9), sporządzony w taki sposób, aby tabela lub rysunek były zrozumiałe bez konieczności sięgania do tekstu głównego. Pod rysunkami i tabelami, jeśli są zaczerpnięte z innych publikacji należy podać źródło (rozmiar czcionki – 9).
 10. W stosowaniu przypisów preferuje się przypisy dolne numerowane na każdej stronie; dopuszcza się stosowanie przypisów harvardzkich – jeden lub drugi styl konsekwentnie w całej pracy.
 11. Na końcu artykułu należy umieścić napis: Bibliografia, a pod nim zestawić wykaz pozycji literaturowych.